Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van De Wonderlijke Reis of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:            Marian de Lange
Onderneming:          De Wonderlijke Reis
Postadres:                  Dubbelhof 117, 6715 EJ Ede, Nederland
E-mail:                       dewonderlijkereis@gmail.com
Telefoonnummer:   +31 (0) 628 888 616
KvK-nummer:          09085119

De Wonderlijke Reis is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de klantadministratie en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. De Wonderlijke Reis is verantwoordelijke in de zin van de AVG. De Wonderlijke Reis is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens De Wonderlijke Reis, waaronder http://wonderlijkereis.nl.

De Wonderlijke Reis verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door De Wonderlijke Reis opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door De Wonderlijke Reis. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor De Wonderlijke Reis om de overeenkomst uit te voeren.

De Wonderlijke Reis gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt De Wonderlijke Reis altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Door De Wonderlijke Reis worden de volgende (persoons-)gegevens van u en uw hond opgeslagen:
–       voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres; naam, geslacht, leeftijd en ras van uw hond
–       voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats en/of e-mailadres;
–       voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
–       voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres; naam, geslacht, leeftijd en ras van uw hond

(Persoons-)gegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt De Wonderlijke Reis altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan dewonderlijkereis@gmail.com.

Uw persoonsgegevens en de gegevens van uw hond worden in ieder geval verwijderd:
–       in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
–       in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
–       in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
–       in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan De Wonderlijke Reis gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor De Wonderlijke Reis, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Daarnaast zijn er verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming aan u gevraagd.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar dewonderlijkereis@gmail.com.

Het staat De Wonderlijke Reis vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van De Wonderlijke Reis ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van De Wonderlijke Reis. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van De Wonderlijke Reis. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van De Wonderlijke Reis.